ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ & ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ GDPR
(ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ifly Αεροπορικές Υπηρεσίες» (εφεξής καλούμενη ως «IFLY») έχοντας ως στόχο να προστατεύσει και να διασφαλίσει την ιδιωτικότητα και τα προσωπικά δεδομένα των πελατών και συνεργατών της, στην οποία αποδίδει ιδιαίτερη σημασία, έχει θέσει μέχρι σήμερα σε εφαρμογή μια σειρά από ενέργειες, κανόνες και διαδικασίες, προς εξασφάλιση της πλήρους συμμόρφωσής της με το ισχύον Ευρωπαϊκό και Εθνικό νομοθετικό πλαίσιο.

Με την παρούσα πολιτική καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, βάσει των οποίων η IFLY προβαίνει στη συλλογή, χρήση, διαβίβαση και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Η εν λόγω πολιτική μπορεί να υπόκειται σε τροποποιήσεις και αναπροσαρμογές, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο, οι οποίες θα έχουν εφαρμογή από την ημερομηνία που θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Εταιρίας μας www.ifly.gr.

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικότητας των συνομιλητών μας αποτελεί βασικό μέλημα της ‘ifly’. Παρακάτω θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σε σχέση την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της εταιρείας μας.

ΠΟΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Ανταπόκριση σε αιτήματά σας για πληροφορίες ή υποστήριξη

Όταν επικοινωνείτε μαζί μας, είτε μέσω της λειτουργικότητας επικοινωνίας του ιστότοπου της εταιρείας είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, συλλέγουμε τα στοιχεία που παρέχετε οι ίδιοι, με σκοπό να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας.

Δεδομένα των πελατών μας

Συλλέγουμε και τηρούμε τα απολύτως απαραίτητα στοιχεία των πελατών – επιβατών που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μας καθώς και στοιχεία που αφορούν στον προορισμό τους, όπως επιβάλλεται από το ειδικότερο ελληνικό και διεθνές θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της εταιρείας μας. Ταυτόχρονα συλλέγουμε στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται από τους ίδιους με σκοπό να επικοινωνούμε μαζί τους όταν απαιτείται στο πλαίσιο της συνεργασίας μας, όπως e-mail και τηλέφωνο.

ΤΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η συλλογή, επεξεργασία και διαχείριση των προσωπικών δεδομένων υπόκειται στους όρους της παρούσας πολιτικής προστασίας δεδομένων, καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως κάθε φορά ισχύουν.

ΠΟΥ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η ‘IFLY’ σε καμία περίπτωση δεν πωλεί, εκμισθώνει, ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο παραχωρεί ή διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα, σε τρίτους. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση κατά την οποία η κοινοποίηση των στοιχείων επιβάλλεται από ρητή διάταξη νόμου και αποκλειστικά προς τις αρμόδιες αρχές.

Σε περίπτωση που απαιτείται κοινοποίηση των στοιχείων σε υπεργολάβους της ’ifly’ για την παροχή συγκεκριμένης υπηρεσίας στους πελάτες μας, τούτο γίνεται κατόπιν ρητής συγκατάθεσης των εν λόγω υποκειμένων των δεδομένων. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούμε αποκλειστικά συνεργάτες που έχουν αναλάβει τις δέουσες δεσμεύσεις συμμόρφωσης με το θεσμικό πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων όπως κάθε φορά ισχύει.

Τα δεδομένα που συλλέγονται δεν χρησιμοποιούνται για ανεπιθύμητη επικοινωνία.

Χρησιμοποιούμε το web analytics εργαλείο της Google ‘Google Analytics’ για να αποκτούμε εικόνα της επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας μας και του τρόπου με τον οποίον οι επισκέπτες μας αλληλοεπιδρούν με αυτήν, εφόσον έχετε συναινέσει στη χρήση αυτής της τεχνολογίας. Οι Όροι και οι Προϋποθέσεις χρήσης του Google Analytics ορίζουν ότι μέσω του συγκεκριμένου λογισμικού δεν συλλέγονται δεδομένα που αφορούν ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. H Google μπορεί να χρησιμοποιεί τα δεδομένα αυτά στο πλαίσιο των υπηρεσιών που παρέχει το δίκτυό της σχετικά με την εμφάνιση προσωποποιημένου διαφημιστικού υλικού. Για περισσότερες πληροφορίες για την πολιτική προστασίας δεδομένων της Google, επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://policies.google.com/privacy.

ΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Λαμβάνουμε όλα τα εύλογα φυσικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας σε συμμόρφωση με το ισχύον κάθε φορά νομοθετικό πλαίσιο για να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση και κοινολόγηση ή πρόσβαση και χρήση χωρίς άδεια, καθώς και κάθε άλλη μη νόμιμη επεξεργασία.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Διατηρούμε τα δεδομένα σας με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

  • Όσο είναι απαραίτητα για τον σκοπό της συλλογής τους, για να σας παρέχουμε πληροφορίες ή υπηρεσίες που αναμένετε εύλογα να λάβετε από εμάς στο πλαίσιο της συνεργασίας μας
  • Όσο είναι απαραίτητα για να συμμορφωθούμε με τυχόν νομικές μας υποχρεώσεις

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Με την επιφύλαξη του νομοθετικού πλαισίου προστασίας προσωπικών δεδομένων όπως κάθε φορά ισχύει, μπορεί να έχετε το δικαίωμα:

  • Να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή την συγκατάθεσή σας αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων
  • Να ζητήσετε να σας παρέχουμε πληροφορίες σε σχέση με προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε σχετικά με εσάς
  • Να ζητήσετε να σας παρέχουμε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε σχετικά με εσάς
  • Να διορθώσετε ή να συμπληρώσετε τυχόν ελλιπή ή ανακριβή δεδομένα που σας αφορούν
  • Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν
  • Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν
  • Να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων εφόσον συντρέχει προς τούτο νόμιμος λόγος

Όταν η άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων εξαρτάται από αποκλειστικά δικές μας ενέργειες, θα λάβουμε εύλογα μέτρα για την εξακρίβωση της ταυτότητάς σας και της νομιμότητας του αιτήματός σας, ζητώντας ενδεχόμενα πρόσθετες πληροφορίες από εσάς για το σκοπό αυτό. Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας εντός της προθεσμίας του ενός μηνός που θέτει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων και σε κάθε περίπτωση θα σας ενημερώσουμε για τυχόν αιτιολογημένη ανάγκη παράτασης του διαστήματος αυτού.

Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο dataprivacy@ifly.gr

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (http://www.dpa.gr) είναι αρμόδια για κάθε ζήτημα που άπτεται της τήρησης και εφαρμογής της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων και μπορείτε να απευθύνεστε σε αυτήν για οποιοδήποτε σχετικό ζήτημα, εφόσον άπτεται των αρμοδιοτήτων της.

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ GDPR
(ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ)

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων και το απόρρητο των πελατών και των συνεργατών μας είναι ύψιστης σημασίας για την «ifly». Η συλλογή, επεξεργασία και διαχείριση προσωπικών δεδομένων υπόκειται στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των φυσικών προσώπων και την προστασία των προσωπικών δεδομένων όπως αυτές ισχύουν.

Η «ifly» με κανέναν τρόπο δεν πουλά, μισθώνει, ενοικιάζει ή με άλλον τρόπο αποκαλύπτει ή μεταβιβάζει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, εκτός εάν απαιτείται από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή το Ελληνικό δίκαιο, και αποκλειστικά στις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Η «Ifly» λαμβάνει όλα τα εύλογα και κατάλληλα μέτρα φυσικής ασφάλειας, τεχνικά και οργανωτικά σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για να διασφαλίσει ότι τα προσωπικά δεδομένα προστατεύονται επαρκώς από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή πρόσβαση και οποιαδήποτε άλλη παράνομη μορφή επεξεργασίας.

Η «ifly» διατηρεί προσωπικά δεδομένα για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν ή για τη συμμόρφωση με τυχόν νομικές υποχρεώσεις. Με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και περιορισμού της επεξεργασίας δεδομένων που τα αφορούν.