ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΠΤΗΣΗΣ

Ο Αερομεταφορέας λειτουργεί σύμφωνα με το Πιστοποιητικό Αερομεταφορέα (AOC GR-046). Ο Αερομεταφορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελεί την Πτήση σε πλήρη συμφωνία με την ισχύουσα νομοθεσία και υπό την προϋπόθεση ότι έχει λάβει όλες τις απαραίτητες άδειες από τις αρμόδιες αρχές για την προσγείωση, κλπ, όπου τυχόν εφαρμόζεται. Το Αεροσκάφος πρέπει να είναι αξιόπλοο, ορθώς επανδρωμένο και πλήρως εξοπλισμένο. Ο Αερομεταφορέας δεν εκτελεί οποιοδήποτε μέρος της πτήσης εάν δεν έχει λάβει όλες τις άδειες που απαιτούνται για την εκτέλεση αυτού του μέρους της Πτήσης πριν από την απογείωση. Σε περίπτωση που οι απαραίτητες άδειες για ορισμένα τμήματα της Πτήσης δεν έχουν χορηγηθεί πριν από την απογείωση, ο Αερομεταφορέας υποχρεούται να ενημερώνει το Ναυλωτή και αυτός θα αποφασίζει εάν η πτήση θα αρχίσει. Ο Ναυλωτής δεν θα υποχρεούται να καταβάλει το Κόμιστρο, σε περίπτωση που η Πτήση ακυρωθεί λόγω του γεγονότος ότι ο Αερομεταφορέας δεν έχει λάβει όλες τις απαραίτητες άδειες. Σε αυτή την περίπτωση, ο Αερομεταφορέας θα υποχρεούται να επιστρέψει το Κόμιστρο που έχει καταβληθεί από τον Ναυλωτή άμεσα και εις ολόκληρο. Στην περίπτωση που ο Ναυλωτής αποφασίσει ότι η Πτήση θα εκτελεσθεί ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι οι άδειες που απαιτούνται είτε για το σύνολο είτε για ορισμένα τμήματα της Πτήσης δεν έχουν ληφθεί και, αν οι εν λόγω άδειες δεν χορηγηθούν τελικά, ο Ναυλωτής έχει την υποχρέωση να καταβάλλει το Κόμιστρο κατ’ αντιστοιχία των εκτελεσθέντων τμημάτων της Πτήσης, συμπεριλαμβανομένου του τμήματος από το σημείο τερματισμού της Πτήσης στον αερολιμένα βάση, όπως αυτό υπολογίζεται στο άρθρο 5.2 του παρόντος.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

Ο Αερομεταφορέας δύναται να αντικαταστήσει το Αεροσκάφος του Πίνακα 2, με άλλο Αεροσκάφος, που διαχειρίζεται η ίδια, με τις ίδιες ή και καλύτερες προδιαγραφές και μεταφορική ικανότητα χωρίς τη συγκατάθεση του Ναυλωτή πριν από την απογείωση. Εάν το Αεροσκάφος αντικατάστασης το εκμεταλλεύεται άλλος αερομεταφορέας, η συναίνεση του Ναυλωτή κρίνεται απαραίτητη. Σε περίπτωση που ο Αερομεταφορέας εύλογα θεωρεί ότι το Αεροσκάφος είναι ακατάλληλο να πετάξει, ο τελευταίος έχει το δικαίωμα αλλά όχι την υποχρέωση να εκτελέσει την Πτήση με άλλο αεροσκάφος που εκμεταλλεύεται η ίδια, ή με τη συναίνεση του Ναυλωτή, από άλλον αερομεταφορέα με παρόμοια ή καλύτερη ικανότητα μεταφοράς και προδιαγραφές. Εάν τέτοιο αεροσκάφος δεν είναι διαθέσιμο, ο Αερομεταφορέας δύναται να εκτελεί την Πτήση με αεροσκάφος με μικρότερη μεταφορική ικανότητα και προδιαγραφές με τη συγκατάθεση του Ναυλωτή και, στην τελευταία αυτή περίπτωση, με αντίστοιχη μείωση του Κόμιστρου, το οποίο αμοιβαία συμφωνείται μεταξύ του Αερομεταφορέα και του Ναυλωτή. Εάν η Πτήση ακυρωθεί για τον ως άνω λόγο ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο που δεν οφείλεται στον Αερομεταφορέα, ο τελευταίος είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει αμέσως τον Ναυλωτή και να επιστρέψει το Κόμιστρο, εάν έχει ήδη καταβληθεί εκ των προτέρων, χωρίς, ωστόσο, να υποχρεούται να αποζημιώσει τον Ναυλωτή.

ΜΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗ

Σε περίπτωση που η προσγείωση του Αεροσκάφους στο (αεροδρόμιο) προορισμού δεν είναι δυνατή λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών ή άλλων λόγων ανωτέρας βίας, ο Αερομεταφορέας δεν έχει καμία υποχρέωση να επιστρέψει το Κόμιστρο στον Ναυλωτή, εάν το Κόμιστρο έχει καταβληθεί εκ των προτέρων, ούτε είναι ο Ναυλωτής απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του να καταβάλει το Κόμιστρο. Ο πιλότος θα αποφασίζει, κατά την απόλυτη κρίση του, σχετικά με το εάν η προσγείωση καθίσταται δυνατή ή όχι. Στην περίπτωση αυτή ο πιλότος δύναται να αποφασίσει είτε να επιστρέψει στην Βάση είτε να προσγειώσει το Αεροσκάφος στο πλησιέστερη δυνατή τοποθεσία. Εάν ο Αερομεταφορέας είχε ενημερώσει τον Ναυλωτή πριν από την απογείωση ότι η προσγείωση στον προορισμό δεν θα καθίστατο δυνατή για τους προαναφερθέντες λόγους και ο Ναυλωτής επέμενε στην εκτέλεση της Πτήσης, το Κόμιστρο θα αυξηθεί σύμφωνα με το άρθρο 5.2 για το επιπρόσθετο διενεργηθέν ταξίδι.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΤΗΣΗ

1 | Ο χρόνος αναχώρησης και άφιξης που αναφέρεται στην περιγραφή της Πτήσης υπόκεινται σε αλλαγές που επιβάλλονται από τις αρμόδιες αρχές. Ο Αερομεταφορέας έχει το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στις ακόλουθες περιπτώσεις:
εάν, κατά λογική απόφασή του, είναι αναγκαίο για λόγους προστασίας της υγείας των επιβατών ή / και την ασφάλεια της πτήσης,
σε περίπτωση βλάβης του Αεροσκάφους,
σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας,

2 | Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, η ευθύνη του Αερομεταφορέα περιορίζεται στην αμελλητί ενημέρωση του Ναυλωτή και στη μέριμνα για τη σίτιση, μεταφορά και διαμονή των επιβατών κατά τη διάρκεια της καθυστέρησης. Οι σχετικές δαπάνες θα βαρύνουν τον Ναυλωτή, εκτός από την περίπτωση της βλάβης του Αεροσκάφους. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, o Αερομεταφορέας θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την εξεύρεση ενός άλλου αεροσκάφους με παρόμοια χαρακτηριστικά και μεταφορική ικανότητα, ή, εάν αυτό δεν είναι διαθέσιμο, με κατώτερα, εάν ο Ναυλωτής συναινέσει, προκειμένου να ολοκληρωθεί η Πτήση. Εάν η ολοκλήρωση της Πτήσης δεν είναι δυνατή, ο Αερομεταφορέας θα φροντίσει με δικά του έξοδα, για τη μεταφορά των επιβατών του Ναυλωτή στον επόμενο προορισμό τους με τα πιο αντικειμενικώς κατάλληλα και διαθέσιμα δρομολόγια αερογραμμών. Σε περίπτωση που η αναχώρηση του αεροσκάφους υπόκειται σε προηγούμενη απόψυξη, το Κόμιστρο θα αυξάνεται ανάλογα με την τιμή ανά περιστατικό που αναφέρεται στο κύριο μέρος της συμφωνίας.

3 | Σε οποιοδήποτε από τα ανωτέρω γεγονότα, ο Ναυλωτής δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση είτε πλήρως είτε εν μέρει (δηλαδή για ένα ή περισσότερα τμήματα της πτήσης). Σε περίπτωση που η συμφωνία καταγγελθεί στο σύνολό της, εάν το Αεροσκάφος δεν έχει απογειωθεί από τον Αερολιμένα Βάσης, ο Αερομεταφορέας έχει την υποχρέωση να επιστρέψει το καταβληθέν Κόμιστρο ή εάν το Κόμιστρο δεν έχει καταβληθεί, ο Ναυλωτής απαλλάσσεται από την υποχρέωση αυτή. Σε αυτήν την περίπτωση, ο Αερομεταφορέας δεν φέρει καμία ευθύνη να αποζημιώσει τον Ναυλωτή. Εάν η καταγγελία αφορά ένα μέρος της Πτήσης, ο Ναυλωτής οφείλει να αποπληρώσει τμήμα της αξίας του Κόμιστρου, σύμφωνα με τα ακόλουθα: (α) όταν η αλλαγή αυτή οφείλεται σε βλάβη του Αεροσκάφους, το Κόμιστρο οφείλεται για τα εκτελεσθέντα τμήματα της Πτήσης κατά την οποία οι επιβάτες του Ναυλωτή ήταν στο αεροσκάφος, (β) όταν η αλλαγή αυτή οφείλεται σε άλλους λόγους που προαναφέρθηκαν, το Κόμιστρο οφείλεται για το πραγματοποιηθέν ταξίδι του Αεροσκάφους από το Αερολιμένα Βάσης και ανεξαρτήτως του εάν οι επιβάτες του Ναυλωτή ήταν στο αεροσκάφος, καθώς επίσης και για το πραγματοποιηθέν ταξίδι για την επιστροφή του Αεροσκάφους από το σημείο όπου η αλλαγή αποφασίστηκε μέχρι τον Αερολιμένα Βάσης του Αεροσκάφους.

4| Ο Αερομεταφορέας δεν υποχρεούται να εκτελέσει Πτήση διαφορετική από εκείνη που συμφωνήθηκε. Σε περίπτωση που ο Αερομεταφορέας δεχτεί την αλλαγή που προτείνει ο Ναυλωτής ή οι επιβάτες, ο Ναυλωτής έχει την υποχρέωση να καταβάλει το Κόμιστρο που προκύπτει από την διαφορά.

ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΟΜΙΣΤΡΟΥ

1 | Ο Ναυλωτής υποχρεούται να πληρώσει το Κόμιστρο, καθώς και κάθε άλλο ποσό που οφείλεται στον Αερομεταφορέα σύμφωνα με το παρόν Παράρτημα εκ των προτέρων, όχι αργότερα από 3 εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη της Πτήσης, ή, εάν η Σύμβαση καταρτίζεται σε λιγότερο από 3 εργάσιμες ημέρες από την έναρξη της Πτήσης, η πληρωμή πραγματοποιείται κατά τη σύναψη της Σύμβασης, άλλως ο Αερομεταφορέας δεν υποχρεούται να εκτελέσει την Πτήση. Η Πτήση θεωρείται ότι έχει συμφωνηθεί όταν το Κόμιστρο έχει πληρωθεί εξ ολοκλήρου σύμφωνα με την προσφορά του Αερομεταφορέας άλλως, ο Αερομεταφορέας δεν αναλαμβάνει ουδεμία δέσμευση για την εκτέλεση της Πτήσης. Το αντίστοιχο τιμολόγιο αποστέλλεται από τον Αερομεταφορέα στον Ναυλωτή εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση της Πτήσης. Οποιοδήποτε επιπρόσθετο ποσό που προκύπτει από τις διατάξεις του παρόντος καταβάλλεται άμεσα κατά την πραγματοποίηση της δαπάνης ή της σχετικής υπηρεσίας, χωρίς να απαιτείται επιπρόσθετη όχληση από τον Αερομεταφορέα, πλην της περίπτωσης αντίθετης συμφωνίας των μερών.

2 | Το Κόμιστρο περιλαμβάνει τη Χρέωση της Πτήσης και διάφορες άλλες δαπάνες (για διαμονή, χρόνο αναμονής, απόψυξη και άλλες πρόσθετες επιβαρύνσεις που προκύπτουν από τις απαιτήσεις σχεδιασμού της Πτήσης ή ειδικότερα αιτήματα από τον Ναυλωτή) όπως αναφέρεται στο κύριο μέρος της Σύμβασης. Σε όλες τις περιπτώσεις όπου υπάρχουν διατάξεις για την αναπροσαρμογή του Κόμιστρου, αυτό θα υπολογίζεται ως εξής:

Όσον αφορά τη Χρέωση της Πτήσης, η πρόσθετη χρέωση θα είναι ίση με τη διαφορά (αξία σε απόλυτο αριθμό) μεταξύ του δρομολογίου που συμφωνήθηκε αρχικά και του δρομολογίου που πράγματι εκτελέστηκε, πολλαπλασιαζόμενη είτε με τη συμφωνηθείσα τιμή ανά ώρα πτήσης είτε με το αποτέλεσμα της συμφωνηθείσας Βασικής Χρέωσης Πτήσης διαιρούμενο με το συμφωνηθέν δρομολόγιο της Πτήσης.

Όσον αφορά τον υπολογισμό άλλων επιβαρύνσεων, εφαρμόζεται η τιμή μονάδας της αντίστοιχης επιβάρυνσης που προβλέπεται στο κύριο μέρος της Σύμβασης, ενώ, όσον αφορά άλλες πρόσθετες επιβαρύνσεις που δεν προβλέπονται στο κύριο μέρος της Σύμβασης, θα χρεώνεται το ποσό που χρεώνεται από την επιχείρηση που παρέχει τις εν λόγω πρόσθετες υπηρεσίες ή από τον εν λόγω προμηθευτή προσαυξημένο κατά 10% για την κάλυψη εξόδων διαχείρισης.

Ως όρος “δρομολόγιο” στο παρόν άρθρο νοείται η διαδρομή του Αεροσκάφους χρησιμοποιώντας αεραγωγούς και υπολογίζεται σε ναυτικά μίλια.

3 | Σε περίπτωση που ο Ναυλωτής υπαναχωρήσει από τη Σύμβαση και ακυρώσει την Πτήση, ο Αερομεταφορέας έχει το δικαίωμα να παρακρατήσει ή, ελλείψει πληρωμής εκ των προτέρων, να απαιτήσει:

– το 30% της τιμής του ναυλοσύμφωνου σε περίπτωση ακύρωσης

– το 60% της τιμής του ναυλοσύμφωνου εάν ο Ναυλωτής γνωστοποιήσει την ακύρωση μεταξύ 48 και 24 ωρών πριν από την προγραμματισμένη απογείωση

– το 100% της τιμής του ναυλοσύμφωνου εάν ο Ναυλωτής γνωστοποιήσει την ακύρωση σε λιγότερο από 24 ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης,

Should the flight need to be canceled by ifly due to bad weather conditions a full refund of the amount paid or the deposit paid would be applicable.

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Ο Ναυλωτής υποχρεούται να διασφαλίσει ότι οι επιβάτες μεταφέρουν όλα τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα (π.χ. αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, βίζα), εφεξής καλούμενα ως τα «Ταξιδιωτικά Έγγραφα». Ο Ναυλωτής πρέπει επίσης να εξασφαλίσει ότι οι επιβάτες και τις αποσκευές τους βρίσκονται στον τόπο αναχώρησης που υποδεικνύεται από τον Αερομεταφορέα και αναφέρεται στον Πίνακα 1, τουλάχιστον 45 λεπτά πριν την αναχώρηση του Αεροσκάφους (σύμφωνα με τον Πίνακα 1, ή κατά το χρόνο που καθορίζεται από τον Αερομεταφορέας σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής), εκτός αν ο Αερομεταφορέας δώσει διαφορετικές οδηγίες, με τις οποίες ο Ναυλωτής είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί. Ο Αερομεταφορέας δεν υποχρεούται να αναβάλει την αναχώρηση του Αεροσκάφους σε περίπτωση που κάποιος από τους επιβάτες δεν είναι στον τόπο αναχώρησης την προγραμματισμένη ώρα και / ή εάν οποιοδήποτε από τους επιβάτες δεν έχει τα απαιτούμενα Ταξιδιωτικά Έγγραφα ή / και εάν ο Αερομεταφορέας κρίνει ότι η κατάσταση της υγείας οποιουδήποτε από τους επιβάτες καθιστά αυτόν/αυτήν ανίκανο-η να ταξιδέψει, καθώς και σε περίπτωση οποιασδήποτε άλλης παράλειψης ή παραβίασης οποιουδήποτε από τους όρους της Σύμβασης από τον Ναυλωτή ή οποιοδήποτε επιβάτη. Σε οποιοδήποτε από τα ανωτέρω γεγονότα, ο Αερομεταφορέας δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος έναντι του Ναυλωτή ή των επιβατών για την μη μεταφορά αυτών. Εάν ο Αερομεταφορέας αναβάλλει την αναχώρηση του Αεροσκάφους μετά από σχετικό αίτημα του Ναυλωτή και / ή των επιβατών, ο Ναυλωτής μπορεί να ζητήσει την καταβολή επιπλέον ποσών που προκύπτουν από την εν λόγω αναβολή. Σε περίπτωση που η Πτήση ή οποιοδήποτε μέρος της έχει ακυρωθεί εξαιτίας οποιουδήποτε από τους προαναφερόμενους λόγους και μετά την αποδοχή από τον Αερομεταφορέα της σχετικής αίτηση του Ναυλωτή ή / και των επιβατών, ο Αερομεταφορέας έχει το δικαίωμα να παρακρατήσει το Κόμιστρο (ή οποιοδήποτε μέρος επ’ αυτού) ή, ελλείψει οποιασδήποτε προκαταβολής, να απαιτήσει την πληρωμή του.

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1 | Για λόγους ασφαλείας, ο Ναυλωτής υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι οι επιβάτες δεν θα μεταφέρουν στις αποσκευές τους επικίνδυνα αντικείμενα, όπως τα ακόλουθα:

– εκρηκτικά, πυρομαχικά, πυροτεχνήματα, φωτοβολίδες, πιστόλια, όπλα κ.λπ.

– σακούλες ή χαρτοφύλακες με εγκατεστημένα συστήματα συναγερμού,

– συμπιεσμένα αέρια, εύφλεκτα, μη εύφλεκτα, δηλητηριώδη κλπ,

– εύφλεκτα στερεά και υγρά (καύσιμα αναπτήρα, σπίρτα, χρώματα, διαλυτικά χρωμάτων, αναπτήρες φωτιάς κ.λ.π.).,

– ραδιενεργά υλικά,

– δηλητηριώδεις και μολυσματικές ουσίες,

– διαβρωτικά (οξέα, αλκάλια, υδράργυρος, μπαταρίες με υγρά στοιχεία, κ.λ.π.),

– οξειδωτικά υλικά,

– μαγνητικό υλικό ή υλικό με δυσάρεστο ή ενοχλητικό περιεχόμενο.

Επιτρέπεται η μεταφορά φαρμάκου και καλλυντικών σε περιορισμένες ποσότητες που απαιτούνται για τους επιβάτες κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Ο ανωτέρω κατάλογος των επικίνδυνων υλικών δεν είναι εξαντλητικός. Σε περίπτωση αμφιβολίας, ο ναυλωτής θα πρέπει να ζητήσει διευκρινίσεις από τον αερομεταφορέα.

2 | Ο Αερομεταφορέας δύναται να επιτρέψει ένοπλη συνοδεία ή σωματοφύλακες σε υψηλού κινδύνου πτήσεις υπό τις προϋποθέσεις του Νόμου 2168/1993 και σύμφωνα με τις διατάξεις της Ασφάλειας και του Εγχειριδίου Ασφαλείας του Αερομεταφορέα.

3 | Σε περίπτωση που οι επιβάτες επιβιβάζονται στο Αεροσκάφος από ελικοδρόμια ή από χώρους προσγείωσης/απογείωσης εκτός αερολιμένων και δεν υπάρχουν αρμόδιες δημόσιες αρχές, ο πιλότος του Αεροσκάφους είναι αρμόδιος για την απόδοση των ελέγχων ασφάλειας των επιβατών και των αποσκευών τους. Πριν την επιβίβαση, ο πιλότος εκτελεί τον έλεγχο ταυτοποίησης των επιβατών, στηριζόμενος στα Ταξιδιωτικά τους Έγγραφα, καθώς επίσης και σε έλεγχο αποσκευών είτε από τον ίδιο ή με τη χρήση οποιωνδήποτε διαθέσιμων ηλεκτρονικών μέσων. Σε περίπτωση άρνησης να υπαχθεί στον ανωτέρω έλεγχο ασφάλειας, ο επιβάτης δεν θα δικαιούται να επιβιβαστεί στο Αεροσκάφος. Ο πιλότος έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την επιβίβαση ενός επιβάτη ή των αποσκευών του εάν κρίνει εύλογα ότι η ασφάλεια της Πτήσης τίθεται σε κίνδυνο. Στην περίπτωση που η Πτήση ή μέρος αυτής ακυρωθεί λόγω οποιουδήποτε από τους λόγους που ορίζονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ο Αερομεταφορέας δύναται να παρακρατήσει το Κόμιστρο ή, εάν το Κόμιστρο δεν έχει πληρωθεί, να απαιτήσει την πληρωμή του. Όλες οι αποσκευές θα τοποθετούνται στο χώρο αποσκευών εκτός εάν ο πιλότος ορίσει άλλως.wise.

4 | Τα κατοικίδια ζώα επιτρέπονται υπό τον όρο ότι ο Αερομεταφορέας έχει ειδοποιηθεί εκ των προτέρων (τουλάχιστον 12 ώρες πριν από την επιβίβαση) και υπάρχει ο απαιτούμενος ειδικός χώρος αποσκευών του Αεροσκάφους. Τα κατοικίδια ζώα θα τοποθετούνται στο ειδικό χώρο αποσκευών στο κουτί των κατοικίδιων ζώων (το οποίο ο Ναυλωτής υποχρεούται να προμηθευτεί) εκτός εάν ο πιλότος επιτρέπει την τοποθέτησή τους στην καμπίνα του Αεροσκάφους.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΘΑΝΑΤΟΥ 'Η ΖΗΜΙΑΣ

Ο Αερομεταφορέας υποχρεούται να αποζημιώσει τον επιβάτη ή τους νόμιμους κληρονόμους του/της, σε περίπτωση τραυματισμού ή θανάτου που προκαλείται από ατύχημα που συνέβη κατά την επιβίβαση του επιβάτη στο Αεροσκάφος ή κατά τη διάρκεια της επιβίβασης ή αποβίβασης, με εξαίρεση τις περιπτώσεις τραυματισμού ή θανάτου που οφείλονται στην κατάσταση υγείας του επιβάτη ή οφείλεται σε υπαιτιότητα του επιβάτη. Οι επιβάτες υποχρεούνται να γνωστοποιούν στον Αερομεταφορέα οποιαδήποτε κατάσταση υγείας που ενδέχεται να επιδεινωθεί κατά τη διάρκεια της Πτήσης – σε αντίθετη περίπτωση ο Αερομεταφορέας δεν έχει καμία υποχρέωση να αποζημιώσει τον επιβάτη ή / νόμιμους κληρονόμους του/της. Στην περίπτωση αυτή, ο Αερομεταφορέας μπορεί κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια να αρνηθεί την επιβίβαση του επιβάτη στο Αεροσκάφος. Σε κάθε περίπτωση, εάν ο Αερομεταφορέας αποδείξει ότι και οι υπάλληλοί του έχουν λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προς αποφυγή της ζημίας / τραυματισμού / θανάτου ή ότι ήταν αδύνατον να λάβει τέτοια μέτρα, ο Αερομεταφορέας απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα. Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη του Αερομεταφορέα για τραυματισμό ή θάνατο περιορίζεται στα ανώτατα όρια που καθορίζονται από τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις, που είναι εν ισχύ κατά το χρόνο εμφάνισης του συμβάντος. Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται επίσης σε περίπτωση ολικής ή μερικής απώλειας και καταστροφής των αποσκευών των επιβατών που εμφανίζονται κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ της παραλαβής από τον Αερομεταφορέα και της επιστροφής τους στον επιβάτη.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Για την εκτέλεση του ναυλοσυμφώνου, ο Αερομεταφορέας διατηρεί και επεξεργάζεται τα δεδομένα των επιβατών στο βαθμό που απαιτείται α) για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του βάσει της παρούσας Συμφωνίας β) για τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις του βάσει του ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει τις αεροπορικές μεταφορές επιβατών και την προστασία από απειλές δημόσιας τάξης και ασφάλειας γ) για να συμμορφώνεται με τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και περιορισμού της επεξεργασίας δεδομένων που τα αφορούν.

Ο Ναυλωτής αναγνωρίζει ότι είναι από κοινού υπεύθυνος της επεξεργασίας για την επεξεργασία των δεδομένων των επιβατών και ως εκ τούτου αναλαμβάνει την υποχρέωση α) να συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων β) να ενημερώνει τα υποκείμενα των δεδομένων ανάλογα για την επεξεργασία των δεδομένων που τα αφορούν στο το πλαίσιο της πτήσης γ) για αποζημίωση του αερομεταφορέα σε περίπτωση που ασκηθεί νομική αγωγή εναντίον του από υποκείμενο των δεδομένων ή επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο από αρμόδια αρχή, ως αποτέλεσμα παράβασης της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων από τον Ναυλωτή.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, που πηγάζει άμεσα ή έμμεσα από την εφαρμογή του παρόντος Ναυλοσύμφωνου και του Παραρτήματος, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Αθήνας.

ΒΑΣΗ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ

Ο όρος «Βάση Αερολιμένα» αναφέρεται στο διεθνή αερολιμένα «Ελευθέριος Βενιζέλος» της Αθήνας.